https://scores.betarena.com/br https://scores.betarena.com/pt https://scores.betarena.com/es https://scores.betarena.com/it https://scores.betarena.com/ro https://scores.betarena.com/se https://scores.betarena.com/fr https://scores.betarena.com Scores Competitions Sports Content
menu_burger_bar
betarena_logo

football

default alt text

China PR

default alt text

League One

League One

China PR

Standings

Changchun Yatai

Xiamen Lanshi

Shaanxi Wuzhou

Hangzhou

Jiangsu Suning

Q. Hisense

Yanbian Funde

Nanjing Yoyo

S. 9th City

Henan Songshan Longmen

C. Wuniu

H. Xiangjun

D. Changbo

H. Guoli

Standings

no_visual

No information available at the moment

The lack of data may be due to no information available at the moment, an error, or the widget is still under development for this section.

Matches

Wuxi Wugou

Dongguan United

Heilongjiang Lava Spring

Nanjing City

Jinan Xingzhou

Guangxi Baoyun

Qingdao Youth Island

Jiangxi Liansheng

Shenyang Urban

Guangzhou Evergrande

Shanghai Jiading

Dantong Hantong

Sichuan

Shijiazhuang Kungfu

Yanbian Longding

Suzhou Dongwu

Sichuan

Guangzhou Evergrande

Jinan Xingzhou

Shijiazhuang Kungfu

Yanbian Longding

Dantong Hantong

Shenyang Urban

Suzhou Dongwu

Shanghai Jiading

Wuxi Wugou

Nanjing City

Dongguan United

Qingdao Youth Island

Guangxi Baoyun

Heilongjiang Lava Spring

Jiangxi Liansheng

Shijiazhuang Kungfu

Yanbian Longding

Shanghai Jiading

Nanjing City

Guangxi Baoyun

Dantong Hantong

Heilongjiang Lava Spring

Jinan Xingzhou

Sichuan

Jiangxi Liansheng

Suzhou Dongwu

Guangzhou Evergrande

Dongguan United

Shenyang Urban

Qingdao Youth Island

Wuxi Wugou

Jinan Xingzhou

Shenyang Urban

Yanbian Longding

Wuxi Wugou

Guangzhou Evergrande

Shijiazhuang Kungfu

Dantong Hantong

Sichuan

Heilongjiang Lava Spring

Qingdao Youth Island

Jiangxi Liansheng

Dongguan United

Nanjing City

Suzhou Dongwu

Shanghai Jiading

Guangxi Baoyun

Jinan Xingzhou

Sichuan

Wuxi Wugou

Nanjing City

Qingdao Youth Island

Shanghai Jiading

Yanbian Longding

Jiangxi Liansheng

Guangxi Baoyun

Guangzhou Evergrande

Dongguan United

Shijiazhuang Kungfu

Shenyang Urban

Dantong Hantong

Heilongjiang Lava Spring

Suzhou Dongwu

Shijiazhuang Kungfu

Shenyang Urban

Nanjing City

Yanbian Longding

Jiangxi Liansheng

Jinan Xingzhou

Suzhou Dongwu

Shanghai Jiading

Guangxi Baoyun

Wuxi Wugou

Sichuan

Qingdao Youth Island

Dongguan United

Dantong Hantong

Guangzhou Evergrande

Heilongjiang Lava Spring

Shanghai Jiading

Heilongjiang Lava Spring

Qingdao Youth Island

Dongguan United

Yanbian Longding

Jinan Xingzhou

Shenyang Urban

Guangxi Baoyun

Guangzhou Evergrande

Nanjing City

Wuxi Wugou

Shijiazhuang Kungfu

Suzhou Dongwu

Sichuan

Dantong Hantong

Jiangxi Liansheng

Dongguan United

Yanbian Longding

Dantong Hantong

Qingdao Youth Island

Heilongjiang Lava Spring

Shenyang Urban

Wuxi Wugou

Suzhou Dongwu

Shijiazhuang Kungfu

Guangxi Baoyun

Jinan Xingzhou

Guangzhou Evergrande

Shanghai Jiading

Sichuan

Jiangxi Liansheng

Nanjing City

Sichuan

Yanbian Longding

Jiangxi Liansheng

Wuxi Wugou

Guangzhou Evergrande

Dongguan United

Jinan Xingzhou

Shanghai Jiading

Heilongjiang Lava Spring

Guangxi Baoyun

Nanjing City

Shijiazhuang Kungfu

Shenyang Urban

Qingdao Youth Island

Suzhou Dongwu

Dantong Hantong

Guangxi Baoyun

Sichuan

Dantong Hantong

Nanjing City

Suzhou Dongwu

Dongguan United

Heilongjiang Lava Spring

Yanbian Longding

Guangzhou Evergrande

Wuxi Wugou

Qingdao Youth Island

Jinan Xingzhou

Shenyang Urban

Shanghai Jiading

Shijiazhuang Kungfu

Jiangxi Liansheng

Jiangxi Liansheng

Guangzhou Evergrande

Shanghai Jiading

Shijiazhuang Kungfu

Dongguan United

Sichuan

Nanjing City

Qingdao Youth Island

Dantong Hantong

Heilongjiang Lava Spring

Wuxi Wugou

Shenyang Urban

Jinan Xingzhou

Suzhou Dongwu

Yanbian Longding

Guangxi Baoyun

Shijiazhuang Kungfu

Heilongjiang Lava Spring

Guangzhou Evergrande

Dantong Hantong

Qingdao Youth Island

Suzhou Dongwu

Shenyang Urban

Yanbian Longding

Nanjing City

Jinan Xingzhou

Jiangxi Liansheng

Shanghai Jiading

Guangxi Baoyun

Dongguan United

Sichuan

Wuxi Wugou

Shijiazhuang Kungfu

Qingdao Youth Island

Guangxi Baoyun

Nanjing City

Sichuan

Shenyang Urban

Yanbian Longding

Guangzhou Evergrande

Suzhou Dongwu

Jiangxi Liansheng

Wuxi Wugou

Heilongjiang Lava Spring

Dantong Hantong

Jinan Xingzhou

Dongguan United

Shanghai Jiading

Jiangxi Liansheng

Shenyang Urban

Dantong Hantong

Shijiazhuang Kungfu

Nanjing City

Sichuan

Guangzhou Evergrande

Qingdao Youth Island

Jinan Xingzhou

Wuxi Wugou

Suzhou Dongwu

Guangxi Baoyun

Yanbian Longding

Shanghai Jiading

Heilongjiang Lava Spring

Dongguan United

Qingdao Youth Island

Yanbian Longding

Shanghai Jiading

Guangzhou Evergrande

Shijiazhuang Kungfu

Suzhou Dongwu

Guangxi Baoyun

Jiangxi Liansheng

Dongguan United

Jinan Xingzhou

Shenyang Urban

Nanjing City

Sichuan

Heilongjiang Lava Spring

Wuxi Wugou

Dantong Hantong

Guangzhou Evergrande

Shenyang Urban

Suzhou Dongwu

Yanbian Longding

Nanjing City

Heilongjiang Lava Spring

Guangxi Baoyun

Jinan Xingzhou

Shijiazhuang Kungfu

Sichuan

Jiangxi Liansheng

Qingdao Youth Island

Dantong Hantong

Shanghai Jiading

Dongguan United

Wuxi Wugou

Suzhou Dongwu

Shenyang Urban

Dantong Hantong

Yanbian Longding

Wuxi Wugou

Shanghai Jiading

Shijiazhuang Kungfu

Jinan Xingzhou

Dongguan United

Nanjing City

Guangzhou Evergrande

Sichuan

Guangxi Baoyun

Qingdao Youth Island

Jiangxi Liansheng

Heilongjiang Lava Spring

Guangzhou Evergrande

Suzhou Dongwu

Jinan Xingzhou

Heilongjiang Lava Spring

Dantong Hantong

Guangxi Baoyun

Yanbian Longding

Shijiazhuang Kungfu

Jiangxi Liansheng

Sichuan

Wuxi Wugou

Qingdao Youth Island

Nanjing City

Shanghai Jiading

Shenyang Urban

Dongguan United

Wuxi Wugou

Yanbian Longding

Qingdao Youth Island

Heilongjiang Lava Spring

Guangxi Baoyun

Shanghai Jiading

Suzhou Dongwu

Nanjing City

Shijiazhuang Kungfu

Guangzhou Evergrande

Dongguan United

Jiangxi Liansheng

Shenyang Urban

Jinan Xingzhou

Sichuan

Dantong Hantong

Dantong Hantong

Shenyang Urban

Jiangxi Liansheng

Yanbian Longding

Suzhou Dongwu

Heilongjiang Lava Spring

Sichuan

Jinan Xingzhou

Guangzhou Evergrande

Guangxi Baoyun

Shanghai Jiading

Qingdao Youth Island

Shijiazhuang Kungfu

Dongguan United

Nanjing City

Wuxi Wugou

Yanbian Longding

Nanjing City

Shanghai Jiading

Suzhou Dongwu

Qingdao Youth Island

Sichuan

Jinan Xingzhou

Jiangxi Liansheng

Dantong Hantong

Dongguan United

Shenyang Urban

Shijiazhuang Kungfu

Wuxi Wugou

Guangxi Baoyun

Heilongjiang Lava Spring

Guangzhou Evergrande

Guangxi Baoyun

Shenyang Urban

Nanjing City

Guangzhou Evergrande

Sichuan

Suzhou Dongwu

Dongguan United

Qingdao Youth Island

Shijiazhuang Kungfu

Wuxi Wugou

Jinan Xingzhou

Yanbian Longding

Heilongjiang Lava Spring

Shanghai Jiading

Jiangxi Liansheng

Dantong Hantong

Shenyang Urban

Heilongjiang Lava Spring

Qingdao Youth Island

Dantong Hantong

Guangxi Baoyun

Shijiazhuang Kungfu

Sichuan

Shanghai Jiading

Nanjing City

Jiangxi Liansheng

Guangzhou Evergrande

Jinan Xingzhou

Yanbian Longding

Dongguan United

Suzhou Dongwu

Wuxi Wugou

Shijiazhuang Kungfu

Nanjing City

Dongguan United

Guangzhou Evergrande

Guangxi Baoyun

Heilongjiang Lava Spring

Qingdao Youth Island

Shenyang Urban

Dantong Hantong

Suzhou Dongwu

Yanbian Longding

Sichuan

Wuxi Wugou

Jiangxi Liansheng

Shanghai Jiading

Jinan Xingzhou

Wuxi Wugou

Guangzhou Evergrande

Shanghai Jiading

Shenyang Urban

Jinan Xingzhou

Qingdao Youth Island

Dongguan United

Suzhou Dongwu

Jiangxi Liansheng

Shijiazhuang Kungfu

Yanbian Longding

Heilongjiang Lava Spring

Nanjing City

Dantong Hantong

Sichuan

Guangxi Baoyun

Qingdao Youth Island

Nanjing City

Heilongjiang Lava Spring

Dantong Hantong

Suzhou Dongwu

Jinan Xingzhou

Guangzhou Evergrande

Jiangxi Liansheng

Guangxi Baoyun

Yanbian Longding

Shenyang Urban

Wuxi Wugou

Sichuan

Dongguan United

Shijiazhuang Kungfu

Shanghai Jiading

Dantong Hantong

Guangzhou Evergrande

Yanbian Longding

Shenyang Urban

Heilongjiang Lava Spring

Shijiazhuang Kungfu

Wuxi Wugou

Sichuan

Jinan Xingzhou

Nanjing City

Suzhou Dongwu

Qingdao Youth Island

Dongguan United

Guangxi Baoyun

Shanghai Jiading

Jiangxi Liansheng

Shenyang Urban

Sichuan

Jinan Xingzhou

Dantong Hantong

Jiangxi Liansheng

Suzhou Dongwu

Nanjing City

Guangxi Baoyun

Guangzhou Evergrande

Yanbian Longding

Heilongjiang Lava Spring

Wuxi Wugou

Qingdao Youth Island

Shijiazhuang Kungfu

Shanghai Jiading

Dongguan United

Shanghai Jiading

Yanbian Longding

Qingdao Youth Island

Guangzhou Evergrande

Guangxi Baoyun

Suzhou Dongwu

Sichuan

Nanjing City

Dongguan United

Heilongjiang Lava Spring

Shenyang Urban

Jiangxi Liansheng

Wuxi Wugou

Jinan Xingzhou

Shijiazhuang Kungfu

Dantong Hantong

Suzhou Dongwu

Shijiazhuang Kungfu

Heilongjiang Lava Spring

Sichuan

Yanbian Longding

Qingdao Youth Island

Jiangxi Liansheng

Guangxi Baoyun

Nanjing City

Shenyang Urban

Guangzhou Evergrande

Shanghai Jiading

Jinan Xingzhou

Dongguan United

Dantong Hantong

Wuxi Wugou

Dongguan United vs. Wuxi Wugou Nanjing City vs. Heilongjiang Lava Spring Guangxi Baoyun vs. Jinan Xingzhou Jiangxi Liansheng vs. Qingdao Youth Island Guangzhou Evergrande vs. Shenyang Urban Dantong Hantong vs. Shanghai Jiading Shijiazhuang Kungfu vs. Sichuan Suzhou Dongwu vs. Yanbian Longding Guangzhou Evergrande vs. Sichuan Shijiazhuang Kungfu vs. Jinan Xingzhou Dantong Hantong vs. Yanbian Longding Suzhou Dongwu vs. Shenyang Urban Wuxi Wugou vs. Shanghai Jiading Dongguan United vs. Nanjing City Guangxi Baoyun vs. Qingdao Youth Island Jiangxi Liansheng vs. Heilongjiang Lava Spring Yanbian Longding vs. Shijiazhuang Kungfu Nanjing City vs. Shanghai Jiading Dantong Hantong vs. Guangxi Baoyun Jinan Xingzhou vs. Heilongjiang Lava Spring Jiangxi Liansheng vs. Sichuan Guangzhou Evergrande vs. Suzhou Dongwu Shenyang Urban vs. Dongguan United Wuxi Wugou vs. Qingdao Youth Island Shenyang Urban vs. Jinan Xingzhou Wuxi Wugou vs. Yanbian Longding Shijiazhuang Kungfu vs. Guangzhou Evergrande Sichuan vs. Dantong Hantong Qingdao Youth Island vs. Heilongjiang Lava Spring Dongguan United vs. Jiangxi Liansheng Suzhou Dongwu vs. Nanjing City Guangxi Baoyun vs. Shanghai Jiading Sichuan vs. Jinan Xingzhou Nanjing City vs. Wuxi Wugou Shanghai Jiading vs. Qingdao Youth Island Jiangxi Liansheng vs. Yanbian Longding Guangzhou Evergrande vs. Guangxi Baoyun Shijiazhuang Kungfu vs. Dongguan United Dantong Hantong vs. Shenyang Urban Suzhou Dongwu vs. Heilongjiang Lava Spring Shenyang Urban vs. Shijiazhuang Kungfu Yanbian Longding vs. Nanjing City Jinan Xingzhou vs. Jiangxi Liansheng Shanghai Jiading vs. Suzhou Dongwu Wuxi Wugou vs. Guangxi Baoyun Qingdao Youth Island vs. Sichuan Dantong Hantong vs. Dongguan United Heilongjiang Lava Spring vs. Guangzhou Evergrande Heilongjiang Lava Spring vs. Shanghai Jiading Dongguan United vs. Qingdao Youth Island Jinan Xingzhou vs. Yanbian Longding Guangxi Baoyun vs. Shenyang Urban Nanjing City vs. Guangzhou Evergrande Shijiazhuang Kungfu vs. Wuxi Wugou Sichuan vs. Suzhou Dongwu Jiangxi Liansheng vs. Dantong Hantong Yanbian Longding vs. Dongguan United Qingdao Youth Island vs. Dantong Hantong Shenyang Urban vs. Heilongjiang Lava Spring Suzhou Dongwu vs. Wuxi Wugou Guangxi Baoyun vs. Shijiazhuang Kungfu Guangzhou Evergrande vs. Jinan Xingzhou Sichuan vs. Shanghai Jiading Nanjing City vs. Jiangxi Liansheng Yanbian Longding vs. Sichuan Wuxi Wugou vs. Jiangxi Liansheng Dongguan United vs. Guangzhou Evergrande Shanghai Jiading vs. Jinan Xingzhou Guangxi Baoyun vs. Heilongjiang Lava Spring Shijiazhuang Kungfu vs. Nanjing City Qingdao Youth Island vs. Shenyang Urban Dantong Hantong vs. Suzhou Dongwu Sichuan vs. Guangxi Baoyun Nanjing City vs. Dantong Hantong Dongguan United vs. Suzhou Dongwu Yanbian Longding vs. Heilongjiang Lava Spring Wuxi Wugou vs. Guangzhou Evergrande Jinan Xingzhou vs. Qingdao Youth Island Shanghai Jiading vs. Shenyang Urban Jiangxi Liansheng vs. Shijiazhuang Kungfu Guangzhou Evergrande vs. Jiangxi Liansheng Shijiazhuang Kungfu vs. Shanghai Jiading Sichuan vs. Dongguan United Qingdao Youth Island vs. Nanjing City Heilongjiang Lava Spring vs. Dantong Hantong Shenyang Urban vs. Wuxi Wugou Suzhou Dongwu vs. Jinan Xingzhou Guangxi Baoyun vs. Yanbian Longding Heilongjiang Lava Spring vs. Shijiazhuang Kungfu Dantong Hantong vs. Guangzhou Evergrande Suzhou Dongwu vs. Qingdao Youth Island Yanbian Longding vs. Shenyang Urban Jinan Xingzhou vs. Nanjing City Shanghai Jiading vs. Jiangxi Liansheng Dongguan United vs. Guangxi Baoyun Wuxi Wugou vs. Sichuan Qingdao Youth Island vs. Shijiazhuang Kungfu Nanjing City vs. Guangxi Baoyun Shenyang Urban vs. Sichuan Guangzhou Evergrande vs. Yanbian Longding Jiangxi Liansheng vs. Suzhou Dongwu Heilongjiang Lava Spring vs. Wuxi Wugou Jinan Xingzhou vs. Dantong Hantong Shanghai Jiading vs. Dongguan United Shenyang Urban vs. Jiangxi Liansheng Shijiazhuang Kungfu vs. Dantong Hantong Sichuan vs. Nanjing City Qingdao Youth Island vs. Guangzhou Evergrande Wuxi Wugou vs. Jinan Xingzhou Guangxi Baoyun vs. Suzhou Dongwu Shanghai Jiading vs. Yanbian Longding Dongguan United vs. Heilongjiang Lava Spring Yanbian Longding vs. Qingdao Youth Island Guangzhou Evergrande vs. Shanghai Jiading Suzhou Dongwu vs. Shijiazhuang Kungfu Jiangxi Liansheng vs. Guangxi Baoyun Jinan Xingzhou vs. Dongguan United Nanjing City vs. Shenyang Urban Heilongjiang Lava Spring vs. Sichuan Dantong Hantong vs. Wuxi Wugou Shenyang Urban vs. Guangzhou Evergrande Yanbian Longding vs. Suzhou Dongwu Heilongjiang Lava Spring vs. Nanjing City Jinan Xingzhou vs. Guangxi Baoyun Sichuan vs. Shijiazhuang Kungfu Qingdao Youth Island vs. Jiangxi Liansheng Shanghai Jiading vs. Dantong Hantong Wuxi Wugou vs. Dongguan United Shenyang Urban vs. Suzhou Dongwu Yanbian Longding vs. Dantong Hantong Shanghai Jiading vs. Wuxi Wugou Jinan Xingzhou vs. Shijiazhuang Kungfu Nanjing City vs. Dongguan United Sichuan vs. Guangzhou Evergrande Qingdao Youth Island vs. Guangxi Baoyun Heilongjiang Lava Spring vs. Jiangxi Liansheng Suzhou Dongwu vs. Guangzhou Evergrande Heilongjiang Lava Spring vs. Jinan Xingzhou Guangxi Baoyun vs. Dantong Hantong Shijiazhuang Kungfu vs. Yanbian Longding Sichuan vs. Jiangxi Liansheng Qingdao Youth Island vs. Wuxi Wugou Shanghai Jiading vs. Nanjing City Dongguan United vs. Shenyang Urban Yanbian Longding vs. Wuxi Wugou Heilongjiang Lava Spring vs. Qingdao Youth Island Shanghai Jiading vs. Guangxi Baoyun Nanjing City vs. Suzhou Dongwu Guangzhou Evergrande vs. Shijiazhuang Kungfu Jiangxi Liansheng vs. Dongguan United Jinan Xingzhou vs. Shenyang Urban Dantong Hantong vs. Sichuan Shenyang Urban vs. Dantong Hantong Yanbian Longding vs. Jiangxi Liansheng Heilongjiang Lava Spring vs. Suzhou Dongwu Jinan Xingzhou vs. Sichuan Guangxi Baoyun vs. Guangzhou Evergrande Qingdao Youth Island vs. Shanghai Jiading Dongguan United vs. Shijiazhuang Kungfu Wuxi Wugou vs. Nanjing City Nanjing City vs. Yanbian Longding Suzhou Dongwu vs. Shanghai Jiading Sichuan vs. Qingdao Youth Island Jiangxi Liansheng vs. Jinan Xingzhou Dongguan United vs. Dantong Hantong Shijiazhuang Kungfu vs. Shenyang Urban Guangxi Baoyun vs. Wuxi Wugou Guangzhou Evergrande vs. Heilongjiang Lava Spring Shenyang Urban vs. Guangxi Baoyun Guangzhou Evergrande vs. Nanjing City Suzhou Dongwu vs. Sichuan Qingdao Youth Island vs. Dongguan United Wuxi Wugou vs. Shijiazhuang Kungfu Yanbian Longding vs. Jinan Xingzhou Shanghai Jiading vs. Heilongjiang Lava Spring Dantong Hantong vs. Jiangxi Liansheng Heilongjiang Lava Spring vs. Shenyang Urban Dantong Hantong vs. Qingdao Youth Island Shijiazhuang Kungfu vs. Guangxi Baoyun Shanghai Jiading vs. Sichuan Jiangxi Liansheng vs. Nanjing City Jinan Xingzhou vs. Guangzhou Evergrande Dongguan United vs. Yanbian Longding Wuxi Wugou vs. Suzhou Dongwu Nanjing City vs. Shijiazhuang Kungfu Guangzhou Evergrande vs. Dongguan United Heilongjiang Lava Spring vs. Guangxi Baoyun Shenyang Urban vs. Qingdao Youth Island Suzhou Dongwu vs. Dantong Hantong Sichuan vs. Yanbian Longding Jiangxi Liansheng vs. Wuxi Wugou Jinan Xingzhou vs. Shanghai Jiading Guangzhou Evergrande vs. Wuxi Wugou Shenyang Urban vs. Shanghai Jiading Qingdao Youth Island vs. Jinan Xingzhou Suzhou Dongwu vs. Dongguan United Shijiazhuang Kungfu vs. Jiangxi Liansheng Heilongjiang Lava Spring vs. Yanbian Longding Dantong Hantong vs. Nanjing City Guangxi Baoyun vs. Sichuan Nanjing City vs. Qingdao Youth Island Dantong Hantong vs. Heilongjiang Lava Spring Jinan Xingzhou vs. Suzhou Dongwu Jiangxi Liansheng vs. Guangzhou Evergrande Yanbian Longding vs. Guangxi Baoyun Wuxi Wugou vs. Shenyang Urban Dongguan United vs. Sichuan Shanghai Jiading vs. Shijiazhuang Kungfu Guangzhou Evergrande vs. Dantong Hantong Shenyang Urban vs. Yanbian Longding Shijiazhuang Kungfu vs. Heilongjiang Lava Spring Sichuan vs. Wuxi Wugou Nanjing City vs. Jinan Xingzhou Qingdao Youth Island vs. Suzhou Dongwu Guangxi Baoyun vs. Dongguan United Jiangxi Liansheng vs. Shanghai Jiading Sichuan vs. Shenyang Urban Dantong Hantong vs. Jinan Xingzhou Suzhou Dongwu vs. Jiangxi Liansheng Guangxi Baoyun vs. Nanjing City Yanbian Longding vs. Guangzhou Evergrande Wuxi Wugou vs. Heilongjiang Lava Spring Shijiazhuang Kungfu vs. Qingdao Youth Island Dongguan United vs. Shanghai Jiading Yanbian Longding vs. Shanghai Jiading Guangzhou Evergrande vs. Qingdao Youth Island Suzhou Dongwu vs. Guangxi Baoyun Nanjing City vs. Sichuan Heilongjiang Lava Spring vs. Dongguan United Jiangxi Liansheng vs. Shenyang Urban Jinan Xingzhou vs. Wuxi Wugou Dantong Hantong vs. Shijiazhuang Kungfu Shijiazhuang Kungfu vs. Suzhou Dongwu Sichuan vs. Heilongjiang Lava Spring Qingdao Youth Island vs. Yanbian Longding Guangxi Baoyun vs. Jiangxi Liansheng Shenyang Urban vs. Nanjing City Shanghai Jiading vs. Guangzhou Evergrande Dongguan United vs. Jinan Xingzhou Wuxi Wugou vs. Dantong Hantong

League Info

Content updated at: 05-11-2023, 04:14 UTC

In the 2023 season, we had another edition of the League One, with 16 participants who fought against each other to determine the champion.

Here, on Betarena, you can follow the predictions, live results, and post-match analysis of all matches of this edition of the League One. Moreover, on our statistics platform, you will get all the data you need to make a good selection in the competition games; for example, the standings are always up to date.

In the Betarena statistics page you can find all useful information about the League One league to make accurate analysis and place winning bets. Before you play, take a look at news about results, goals and cards and much more.

League One

Last season, the average number of goals per game registered in this league was 2.26. The team with the most effective offense was Sichuan, with 51 goals scored, while Shanghai Jiading was the team with the worst offensive record, with only 20 goals scored in the league.

As for defenses, the highlight was Sichuan, who conceded goals on only 19 occasions. At the same time, Wuxi Wugou had the worst defensive numbers in the last edition of League One, with a total of 54 goals conceded.

It is also worth noting that in 42.92% of the games in the League One of 2023, the home teams won. The visitors, on the other hand, managed to win in 26.67% of the matches, while 30.42% of the clashes ended in a draw.

Individual highlights of the League One 2023

Last season's top scorer in the League One was Moses Ogbu, of Shijiazhuang Kungfu, who scored 20 times in the competition. He was followed by Orr Wing Kai of Guangxi Baoyun, who scored on 15 occasions.

As for the assistants, the highlight was Baojie Zhu, player of Sichuan, who passed 10 times for goal in the last League One. Second in this ranking came Haifeng Ding, of Shijiazhuang Kungfu, who served his teammates to score 8 times.

FAQ

Who was the League One champion?

The winner of the League One 2022 was Zhenjiang Huasa.

Which team has the most League One titles?

Overall, the biggest champion in League One history is , with competition trophies in the gallery.

Which team scored the most goals in the League One season?

The team with the most effective attack was Sichuan, with 51 scored.

Which team conceded the most goals in the League One season?

Wuxi Wugou had the worst defensive figures in the last edition of the League One, with a total of 54 conceded.

Who was the top goal scorer in League One?

Last season's top scorer in the League One was Moses Ogbu, Shijiazhuang Kungfu, who scored 20 times in the competition.

Top Players

League One

League Info

China PR

https://scores.betarena.com

https://www.betarena.com/sports-content

https://www.betarena.com

https://betarena.com/category/betting-tips/

https://www.betarena.com/privacy-policy/

[object Object]

https://www.betarena.com/terms-conditions-of-using-the-website/

https://stats.uptimerobot.com/PpY1Wu07pJ

https://headwayapp.co/betarena-changelog

https://twitter.com/betarenasocial

https://github.com/Betarena

https://medium.com/@betarena-project

https://discord.com/invite/vX7P9bD

https://www.linkedin.com/company/betarena

https://t.me/betarenaen